Formulier aanvraag bijzonder verlof

  Klik HIER voor terugkeer naar Homepage
.

Aanvraag voor verlof
Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden (geen vakantie)
(artikel 11 onder g, en artikel 14 van de Leerplichtwet 1969)
 
Aan de directeur van Kindcentrum De Eik
 
1. Gegevens van de aanvrager: ouder(s)/verzorger(s)

 
2. Gegevens van de leerplichtige leerling(en) uit hetzelfde gezin voor wie vrijstelling wordt gevraagd:

 

 
3. Gegevens van de gevraagde vrijstelling wegens een gewichtige omstandigheid (vakantie valt hier niet onder)

 
Kies de reden van het verlof uit het onderstaande lijstje. We gaan er van
uit, dat u de afwezigheid van school zo beperkt mogelijk houdt.

 

Ga nu naar het einde van deze pagina en klik op verzenden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
In te vullen door of namens de directeur.

U heeft een verzoek voor afwezigheid gedurende reguliere lesuren ingediend.
 

Dit schrijven is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bij de directeur van de school bezwaar indienen. De leerplichtambtenaar van de gemeente Sittard-Geleen kan u verder toelichting geven.

Belangrijk
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente vermoedelijk ongeoorloofd verzuim te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na dagtekening van deze brief.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend, van een datum zijn voorzien en vermelden:
- uw naam en adres;
- omschrijving van het bestreden besluit;
- gronden van het bezwaar.        

Speciale regelingen
In spoedeisende gevallen kan, nadat het bezwaar is ingediend, aan de voorzieningenrechter van de arrondissementsrecht-bank om een voorlopige voorziening worden gevraagd.
U kunt in uw bezwaarschrift ook vragen rechtstreeks beroep te mogen instellen. In beide gevallen is griffierecht verschuldigd.


 

 
* Verplichte velden

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl