Over de leerlingenraad

Doelstelling
 
De belangstelling voor de participatie van jongeren en kinderen aan alle aspecten van de samenleving staat volop in het nieuws. Mede door de invloed vanuit het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind (1989). Het recht op participatie naast voorziening en bescherming krijgt in dit verdrag een uitdrukkelijke plaats. In moderne pedagogische concepten is het aandeel van kinderen in wat ze leren en hoe er geleerd wordt niet meer weg te denken. Het samen leven en leren op school en in de klas schept een bron van mogelijkheden om de participatie van kinderen gestalte te geven. Daarom kiest KC de Eik voor een leerlingenraad:   Op KC de Eik ,voorheen, Burgemeester Willeme, is al een lange traditie van leerlingenraden, In het begin hebben bespreekpunten van de leerlingenraad zich voornamelijk beperkt tot regels en afspraken. Deze leerlingenraad kwam 2 maal per jaar bij elkaar om deze regels te bespreken met twee leerkrachten. In 2012 hebben we als team een nieuw schoolprofiel opgesteld. De missie "een veilige en eigentijdse dorpsschool" vormt hierbij de basis. Deze keuze heeft gevolgen voor de gehele schoolorganisatie, dus ook voor in inrichting van de leerlingenraad. Omdat de rol van de leerlingen binnen de school verandert, is ook de leerlingenraad anders ingericht.   Omdat de leerlingen een actieve rol krijgen binnen het opstellen van kernwaardes van de school; Plezier, Respect en Veiligheid, zijn ze ook actief betrokken bij het inrichten van ons schoolklimaat. Het schoolklimaat ​is dan ook een punt dat regelmatig op de agenda staat. Om de leerlingen beter te kunnen betrekken hebben wij ervoor gekozen om de leerlingenraad vaker bij elkaar te laten komen, ​namelijk 5 maal per jaar. De leerlingen stellen samen met de directeur een agenda op.  Leden van de leerlingenraad zijn ervoor verantwoordelijk dat hetgeen besproken is bij de vergadering ook bij hun medeleerlingen bekend wordt. Samenstelling:   Per groep, in de groepen 5 tot en met 8 vertegenwoordigen 2 leerlingen de groep in de leerlingenraad. Zij worden democratisch gekozen via verkiezingen. Zij worden de vertegenwoordigers van de groep voor één jaar. De voorzitter van de leerlingenraad is de directeur. Zij stelt de agenda op samen met de kinderen en notuleert de vergadering. De notulen kunnen ook door leerlingen gemaakt worden.   Alle leden van de leerlingenraad ontvangen de notulen en hebben de plicht deze te bespreken in hun eigen groep.   Lidmaatschap:   Op dit moment hebben de gekozen leerlingen gedurende een schooljaar zitting in de leerlingenraad.   Vanaf schooljaar 2013-2014 kan iedereen zich kandidaat stellen. De kandidaten verduidelijken binnen de groep ook wat zij voor de groep in de raad wil realiseren. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven gedurende 1 jaar lid en kunnen zich het jaar daarna herkiesbaar stellen. Daarbij gaan de leerlingen, die nog geen zitting hebben gehad in de voorafgaande jaren, voor kandidaten die al een termijn zitting hebben gehad. Organisatie en gespreksonderwerpen:   De directie heeft enkele vaste bespreekpunten vastgesteld rondom de schoolontwikkeling. Daarnaast kunnen de kinderen ook zelf punten inbrengen om te bespreken. Zij krijgen de ruimte van de leerkrachten om de gespreksonderwerpen te kunnen vaststellen binnen de groep. Ook krijgen zij ruimte van de leerkrachten om de vergadering terug te rapporteren. Wanneer er aan een voorstel financiële middelen zijn verbonden, wordt van de raadsleden verwacht dat zij proberen zelf inzicht te krijgen op de kosten. Gespreksonderwerpen kunnen voorafgaand aan de vergadering worden ingediend in het postvak van de directeur maar ook tijdens de rondvraag ter vergadering. De directeur stelt samen met de leden de agenda voor de volgende vergadering vast en voegt de zaken die tussentijds zijn gekomen toe aan de agenda.   Ook leerkrachten en werkgroepen van de school kunnen onderwerpen indienen. Onderwerpen die niet besproken kunnen worden, worden doorgeschoven naar een andere bijeenkomst of afgewezen als onderwerp van gesprek. In de notulen wordt de reden daarvan opgenomen. De leerlingenraad is de spreekbuis van de leerlingen en is niet bedoeld als spreekbuis van de ouders.   Verslag De raadsleden brengen verslag uit in de groep. De leerkracht maakt hier tijd voor vrij.   Opbrengsten:  
  1. De betrokkenheid van de leerlingen bij de school wordt vergroot.
  2. De schoolorganisatie heeft een beter inzicht in wat leerlingen voor hun functioneren op school belangrijk vinden en tracht daar naar vermogen rekening mee te houden.
  3. De leerlingen doen op groepsniveau en binnen het parlement ervaring op in meningsvorming, formuleren van standpunten en doelen.
  4. De leerlingen krijgen inzicht in de werking van de parlementaire democratie.

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in ons kindcentrum? Bent u nieuwsgierig geworden?
Wilt u een keer ons kindcentrum in bedrijf zien of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Tel. 046-4853938 , of mail naar directie.kcdeeik@kindante.nl